INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su pirkimo – pardavimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (toliau – „Pirkėjas”) ir MB „Proupas“ (toliau – „Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.proup.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pateikdamas savo duomenis Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Taisyklių sąlygomis bei įsipareigoja jomis vadovautis įsigyjant prekes iš Pardavėjo.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys nuo aštuoniolikos metų amžiaus ir juridiniai asmenys.

1.5. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, ATSISKAITYMO MOMENTAS

2.1. Pirkėjas laikomas įregistruotu nuo momento, kai fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas įregistravo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje savo asmens ar įmonės duomenis bei gavo patvirtinimą, kad paskyra sukurta.

2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – „Sutartis“) laikoma sudaryta nuo to momento kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir Pardavėjas sutinka pateikti prekes, Pirkėjo pasirinktomis sąlygomis, pakeisdamas užsakymo būseną į „Vykdomas“.

2.3. Juridinio asmens duomenis nurodęs atstovas privalo pateikti atitinkamus įmonės įgaliojimus ir pilnai atsako už visus savo ir atstovaujamo Pirkėjo veiksmus internetinėje parduotuvėje bei toliau vykdant Sutartį.

2.4. Prieš spaudžiant mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina pažymėdamas langelį „Susipažinau su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis“.

2.5. Registruotų Pirkėjų duomenys, o taip pat kiekvienos sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Sutarties duomenys yra saugomi www.proup.lt duomenų bazėje.

2.6. Laikoma, kad Pirkėjas sumokėjo už prekes, jei sutarties kaina buvo įskaityta į Pardavėjo sąskaitą  arba įnešta grynaisiais į Pardavėjo kasą.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas perka prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos Sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo momento. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tuo atveju, jei gražinama prekė yra ne prastesnės kokybės ir būklės nei buvo pristatyta Pirkėjui, nebuvo sugadinta, pažeista pakuotė ir nepasikeitė prekės išvaizda. Sutartis negali būti nutraukta, o Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti jam sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas pirko iš Pardavėjo  prekes kurios buvo pagamintos specialiai Pirkėjui.

3.3. Pirkėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas neturintis sutarties su MB „Proupas“ dėl atidėto mokėjimo už prekes, privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Prekės turi būti apmokėtos ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymo. Už prekes Pirkėjas sumoka, atlikdamas mokėjimą elektronine bankininkyste, pavedimu i Pardavėjo sąskaitą arba grynais pinigais į Pardavėjo kasą.

4.2 Pirkėjas, turintis atskirą sutartį su MB „Proupas“ dėl atidėto mokėjimo už prekes, atsiskaito minėtoje sutartyje numatytomis sąlygomis.

4.2. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą Sutarties kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti per protingai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau iki Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui užsakytas prekes.

4.4. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui ir įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Jeigu Pirkėjo užsakymas per 7 (septynias) darbo dienas  netapo „Vykdomas“, laikoma kad Pardavėjas nepatvirtino Sutarties ir jokių įsipareigojimų neprisiėmė. Apie tokį užsakymą, pardavėjas turi per 7 (septynias) darbo dienas pranešti Pirkėjui ir, tuo pačiu terminu, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu jie buvo pervesti Pardavejui.

5.4. Pardavėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ ar duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.4. Pardavėjas neatsako už vartotojų (lankytojų) diskusijų ir komentarų turinį, tačiau jeigu internetinės parduotuvės lankytojai skleidžia informaciją įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja  ar reklamuoja pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą, tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys atsako pagal LR įstatymus ir tokiais atvejais Pardavėjas turi teisę paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms turimus lankytojų asmens duomenis.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Priklausomai nuo prekės tipo ir galimybių Prekės Pirkėjui gali būti:

7.1.1. siunčiamos reguliariu paštu;

7.1.2. siunčiamos naudojantis kurjerių paslaugomis;

7.1.3. perduodamos Pardavėjo biure.

7.2. Prekių pristatymo terminas Pirkėjo nurodytu adresu:

7.2.1. yra nuo 1 iki 4 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje, išskyrus prekes, kurioms nustatytas kitas pristatymo terminas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo.

7.2.2. yra nuo 5  iki 14 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekių nėra Pardavėjo sandėlyje ir  jos pateikiamos pagal Pirkėjo užsakymą  iš užsienyje esančių sandėlių , išskyrus prekes, kurioms nustatytas kitas pristatymo terminas, bet ne vėliau kaip per 45 dienas nuo sutarties sudarymo.

7.2.3. yra nuo 30 iki 45 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekių nėra Pardavėjo sandėlyje ir  jos turi būti pagaminamos pagal Pirkėjo užsakymą, išskyrus prekes kurioms nustatytas kitas pristatymo terminas, bet ne vėliau kaip per 70 dienų nuo sutarties sudarymo.

7.2.4. Kiekvienu atveju Pirkėjas su Pardavėju gali papildomai susitarti dėl trumpesnių ar ilgesnių nei aukščiau aprašyti pristatymo terminų, pasirašydami papildomą susitarimą.

7.3. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per 7.2 punkte nurodytą terminą. Papildoma informacija apie prekių pristatymo galimybes galima rasti prekių aprašyme.

7.4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su kurjerių ar prekes pristatančios įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.5. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio ar prekes pristatančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.6. Prekės perduodamos tik užsakymo formoje nurodytoje vietoje ir tik Pirkėjui ar jo nurodytam atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

7.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar jo nurodytas atstovas, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7.8. Jei per 7.2 punkte nurodytą terminą  prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo:

7.9.1. apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime;

7.9.2. nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Pardavėją.

7.10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio ar prekes pristatančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.11. Nustačius prekių kiekio ir/ ar kokybės ir/ ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas siuntos turi nepriimti. Tokiu atveju:

7.11.1. kurjeris ar prekes pristatančios įmonės atstovas kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus;

7.11.2. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu.

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1. Kiekvienos MB „Proupas“ parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.

8.6. Garantiniai įsipareigojimai taikomi gaminiams su garantijos sertifikatu bei pirkimą įrodančiu dokumentu.

8.6.1. Pardavėjas šiuo dokumentu įgalioja garantinio aptarnavimo centrus nemokamai atlikti gaminių defektų (technologijos, medžiagų ir kt.) nustatymą ir šalinimą, keičiant sugedusias dalis, mazgus ir pan.

8.6.2. Šie „Garantiniai įsipareigojimai“ neapriboja vartotojų teisių, o tik konkretizuoja taisymo sąlygas.

8.6.3. Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:

8.6.3.1. Gaminys naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

8.6.3.2. Buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti, jeigu prekė perdaryta arba taisyta ne gamintojo įgaliotame serviso centre ir pan.;

8.6.3.3. Yra mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų;

8.6.3.4.Gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;

8.6.3.5.Gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.;

8.6.3.6.Dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių prekę transportuojant ir pakraunant arba iškraunant, jeigu prekei padaroma žala;

8.6.3.4.Prekėms, kurių serijos numeris neįskaitomas, pakeistas, panaikintas arba perkeltas, arba prekės serijos numeris nesutampa su nurodytu garantiniame talone;

8.6.3.8.Gedimai, kurie atsirado naudojant nestandartines medžiagas ar atsargines dalis;

8.6.3.9.Jei garantiniame talone pateikta informacija yra netiksliai užpildyta arba jos turinys sunkiai įskaitomas, taisytas arba pakeistas;

8.7. Garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti visus prekės komplektavimo priedus.

8.8. Garantinis laikotarpis nurodomas prekių aprašymuose ir pradedamas skaičiuoti nuo prekės pardavimo datos. Garantiniame talone gali būti nurodytas ir prekių gamintojo taikomas (trumpesnis ar ilgesnis) garantinis laikotarpis (tokiais atvejais taip pat taikoma Lietuvos Respublikos galiojančios teisės numatyta prekės kokybės garantija pagal įstatymą).

8.9. Jeigu po „nekokybiškos prekės“ nusiuntimo į gamintojo garantinio aptarnavimo centą paaiškėja, kad prekė pilnai funkcionuojanti,  gabenimo į minėtą centrą ir atgal Pirkėjui bei kitas susijusias su gabenimu ir diagnostika išlaidas, apmoka Pirkėjas. Jei prekės gedimas patvirtinamas gamintojo garantinio aptarnavimo cente, suremontuota prekė atgabenama Pirkėjui Pardavėjo sąskaita.

8.10. Pirkėjas pirkdamas prekes www.proup.lt  internetinėje parduotuvėje  įsipareigoja susipažinti ir laikytis kartu su prekėmis pateikiamų saugos ir eksploatavimo instrukcijų.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, bei 2011 m. spalio 25 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių nustatyta tvarka.

9.2. Prekių trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9.3. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį, Taisyklių 3.2 punkto nustatyta tvarka:

9.3.1. Prekė grąžinama Pardavėjui  Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami jam ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekes ir jų užsakymo numerį) apie pirkimo pardavimo sutarties nutraukimą, bet ne anksčiau nei Pardavėjas gauna grąžinamas Prekes. Jeigu prekės buvo atvežtos iš gamintojo pagal Pirkėjo užsakymą, tuo atveju, remiantis CK 6.356 straipsnio normomis, Prekių atgabenimo bei draudimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

9.3.2. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti Pardavėjo biuro adresu.

9.4. Kai prekė grąžinama dėl to, jog buvo pristatyta kita nei Pirkėjo užsakyta prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti prekėmis, kurios buvo Pirkėjo užsakytos ir apmokėtos, ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi atitinkamų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

9.5. Prekės gedimo garantiniu laikotarpiu atveju, Pirkėjas turi pristatyti prekę Pardavėjo biuro adresu. Po garantinio aptarnavimo centro patvirtinimo, kad gedimas yra ir jis įvyko dėl gamintojo kaltės, (nekokybiška prekė), Pirkėjas turi teisę pasirinkti, ar prekę remontuoti (nemokamai), ar prekę pakeisti kita tokia pat, ar susigrąžinti sumokėtus pinigus.

9.6. Pirkėjui pageidaujant atsiimti pinigus, Pardavėjas už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus gražina ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinamos prekės gavimo.

9.7. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą  bei pristatymą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

9.8. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.8.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.8.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.8.4. grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pristatyta Pirkėjui;

9.8.5. taip pat Pirkėjas turi pateikti:

9.8.5.1. užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą;

9.8.5.2.originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta arba prekėmis;

9.8.5.3. – jeigu už prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, grąžinant ar keičiant prekes pateikiamas kasos čekio originalas.

9.9. Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 1. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.proup.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tų įmonių bei asmenų neatstovauja.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11 RINKODARA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

11.3. Pirkėjų asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitai teisės aktais.

11.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.proup.lt, Pirkėjas patvirtina:

– kad jis ar jo atstovai sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir  jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais (tik registruotiems vartotojams);

– kad jis ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys;

– kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir vykdyti sutarties.

11.5. Užsisakydamas „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir jo atstovai  sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys galėtų būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Patvirtindamas „Naujienų prenumerata“ Pirkėjas nurodo, kad jis ir jo atstovai sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir kitu Pirkėjo ir jo atstovų pateiktu adresu ir SMS žinute ir skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetiniame parduotuvės nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS.

13.1. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos kokybiškos paslaugos, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie elektroninės parduotuvės, gali būti įrašyti Slapukai.

13.2. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.proup.lt, Pirkėjas  sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

13.3. Internetinėje parduotuvėje www.proup.lt naudojami dviejų rūšių slapukai:

13.3.1. Seanso slapukai. Tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol Pirkėjas yra prisijungęs prie internetinės parduotuvės (tiksliau tol, kol panaršęs svetainėje užveria interneto naršyklę). Seanso slapukai leidžia www.proup.lt įsiminti, kokias nuostatas Pirkėjas buvo pasirinkęs, kai lankėsi ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.

13.3.1. Nuolatiniai slapukai. Tai slapukai, liekantys Pirkėjo kompiuteryje po to, kai Pirkėjas apsilankė mūsų internetinėje parduotuvėje. Kai grįšite į mūsų svetainę, šie slapukai mums padės atpažinti jus kaip unikalųjį lankytoją (bus saugomas atsitiktinai sukurtas skaičius) ir prisiminti, kokius produktus buvote pasirinkę ir įtraukę į savo prekių krepšelį.

13.4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus Slapukus arba jų dalį.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.proup.lt (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma tinkamai, aiškiai ir suprantamai pateikta Pirkėjui.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.3 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.